Ganito ang paliwanag ni Papa Benedicto XVI. Bathala Ang pinakamakapangyarihang diyos sa lahat ng mga diyos, at hari ng buong daigdig. Langit at lupa Siya'y papurihan Araw at tala Siya'y parangalan Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan (Aleluya) Halina't sumayaw (buong bayan) Lukso, sabay, sigaw (sanlibutan) Ang … Pag-ibig ang sukatan ng ating pananampalataya, inspirasyon sa ating pagsunod, at tunay na sukatan ng ating pagkadisipulo. Dapat tayong kumilos at magsalita nang may pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin 'Di masusukat ng hanggang tingin 'Di rin sa salita at awitin. Pinatototohanan ko na ang Diyos ay nasa Kanyang langit. Tingnan ang Pag-IBIG Fund para sa impormasyon tungkol sa organisasyong pabahay ng gobyerno ng Pilipinas.. Ang pag-ibig ay maraming kahulugan mula sa ilang bagay na nagbibigay konting ligaya ("naibigan ang isang pelikula") hanggang sa pagbuwis ng buhay (pagkabayani).Maaari na isang masidhing damdamin ng pagtingin ang … Basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag at sagutin ang hinihingi ng bawat bilang. Nilikha tayo sa wangis ng ating mga magulang sa Langit; tayo ay mga espiritung anak ng Diyos. Mula noong huling pangkalahatang kumperensya natin anim na buwan na ang nakararaan, napag-isipan ko na ito at ang mga tanong na katulad nito. “Punong-guro, pakiusap bigyan ng isang pagkakataon ang aking anak at hayaan siyang makapagsulit!” Nakikiusap ang mga mata ng nanay ko sa punong-guro habang nagsasalita siya sa isang bahagyang nanginginig na tinig. 10 Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang Anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga … Dahil sa banal na pag-ibig ng Diyos nagiging pambihira ang mga karaniwang paglilingkod. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Hesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Kailanma’y walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na Anak—siya’y Diyos Pinagmumukha kasi nitong ang Diyos ng pag-ibig ay may personalidad na gaya ng sa Diyablo. Magsikap at patuloy na magsikap hanggang sa maging posible yaong tila mahirap—at yaong tila posible lamang ay makakagawian at magiging tunay na bahagi ninyo. Sa paggawa nito, maaari tayong “isilang na muli [at] … malinisan sa pamamagitan ng dugo, maging ng dugo [ng] Bugtong na Anak; upang [tayo] ay mapabanal mula sa lahat ng kasalanan, at magtamasa ng mga salita ng buhay na walang hanggan sa daigdig na darating, maging ang walang kamatayang kaluwalhatian.”15. 4. tindera/tindero 5. kaibigan. Church of God Pastor Kim Joo-cheol Sermon 5,382 views. Sila ang nagsisilbing pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Lahat ay gustong malaman kung ano talaga ang pag-ibig. At ito ba'y magiging sagwil upang siya'y pag-ukulan natin ng … NOTES Ang Malayang Pag-iral ng Diyos ... ang ibig sabihin nito sa ating nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ng tekstong naratibo, aling pananaw ang gagamitin mo ng Bibliya ay kaligtasan mula sa kasalanan at sa nito. Ang Kanyang impluwensya at dominyon ay hanggang buong panahon at kalawakan na walang kinalaman sa ating pagtanggap, pagsang-ayon, o paghanga. Kundi sa kung paano sarili Niya'y . Sinasaliksik ng babasahing ito mula sa Thistlebend Ministries ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kahulugan ng pag-ibig … Ngunit iilan lamang ang tumitingin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. ... nararanasan ang presensya ng Diyos, na maranasan Siya sa personal na paraan. WEEK 1. MGA KAPATID: Noong duma-ting ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang Anak. Dahil pag-ibig ang dakilang utos, dapat ay ito ang sentro ng lahat ng ating ginagawa sa ating pamilya, sa ating mga tungkulin sa simbahan, at sa ating hanapbuhay. _______________4. Kahit hindi tayo perpekto, sakdal ang pag-ibig Niya sa atin. At sa gitna ng kagalakan, makikita ninyo ang pagmamahal sa mabubuting bagay. Ang ating iniisip at ginagawa ang nagpapasiya kung sino tayo—at kung ano ang ating kahihinatnan. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos kaya mahal Niya kahit ang hambog, sakim, mayabang, at masama. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! SINASABI ng kinasihang Salita ni Jehova, ang Bibliya, na “ang Diyos ay pag-ibig.” Ano ang kahulugan nito? Mahal Niya tayong lahat, maging yaong mga nagkasala, itinakwil, asiwa, malungkutin, o sawi. Ipinangako Niya sa atin ang lahat ng mayroon Siya. Ito ang nangingibabaw at pinakamahalagang katangian niya. Si Jesus ang pinag-uugatan ng pag-ibig kaya paanong mapaghihiwalay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating Kapwa. _____ IV. Ngayo’y paramihin nang husto ang pag-ibig na iyan—at ganyan kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyo.7. Ang totoo, galit na galit siya sa lahat ng uri ng kalupitan. Kasama Siya, ating … Kaya paano tayo mananatiling nakaayon sa mas mahahalagang bagay na ito? Likas sa pag-ibig ang maghangad na ibigin din. Ito ang kapangyarihang dumaraig sa di-pagkakaisa at poot. Ipinangako ng Diyos na Siya’y laging nariyan para sa’yo. Kilala rin siya bilang Maykapal. Habang sinusuri natin ang ilan sa magagandang pitak ng tulad-hiyas na katangiang ito, mauunawaan natin kung bakit sinasabi sa Bibliya na “ang Diyos ay pag-ibig… Ang nakikita ng ilan ay mga misyonerong maayos ang gupit, mapagmahal na mga pamilya, at mababait na kapitbahay na hindi naninigarilyo o umiinom. Magwawakas ako tulad ng pagsisimula ko, mahal kong mga kapatid: anong katangian ang dapat makita sa atin bilang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw? Ibig sabihin nito, anuman ang ating katayuan ngayon, may pag-asa tayo. Hindi, hindi kailangan ng Diyos na ibigin natin Siya. Buod ng Ika-179 na Ikalawang Taunang Pangkalahatang Kumperensya, Pagtulong sa Iba na Kilalanin ang mga Bulong ng Espiritu, Ang Pagtuturo ay Nakakatulong sa Pagliligtas ng mga Buhay, Mas Masigasig at Mapagmalasakit sa Tahanan, Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan, Hangaring Makilala ang Diyos, na Ating Ama sa Langit, at ang Kanyang Anak na si Jesucristo, Mga Mag-ama: Isang Kalugud-lugod na Ugnayan, Pagiging Mas Makapangyarihang mga Mayhawak ng Priesthood, Dalawang Alituntunin para sa Alinmang Pamumuhay, Ang Lumang Paraan ng Pagharap sa Kinabukasan, Puspusin ng Kabanalan ang Iyong mga Iniisip. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Ito ang bigkis na nagbubuklod sa mga pamilya, komunidad, at bansa. Inialay Niya ang sarili at nagpapako sa krus upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Hindi kayang intindihin ng tao paanong ang Poong Diyos piniling hubarin ang pagka-Diyos, maging hamak na tao at magdusa hanggang kamatayan nang dahil sa pag-ibig sa kanya. Ngunit ito ay hindi pwedeng maitumbas sa pag ibig na binigay sa ating ng Diyos through Jesus Christ. Higit Sapagkat ang iniibig natin ang nagpapasiya ng ating hinahangad. Anak ni Poseidon na nagpakilala bilang “The Navigator”. Mga Diyos at Diyosa 2. Kung ano at kung paano tayo umibig ay hindi lamang naglalarawan ng ating pagkatao; inilalarawan din tayo nito bilang isang simbahan. Inaalala Niya kayo. Sa ilalim ng Kanyang pamamahala nilikha ng Dakilang Jehova ang napakagandang mundong tinitirhan natin. Pinangakuan Niya ang Kanyang mga anak ng maluwalhati at walang-hanggang buhay at binigyan tayo ng paraan para umunlad sa kaalaman at kaluwalhatian hanggang sa tumanggap tayo ng ganap na kagalakan. (Jn 3:16) Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nagmula sa Diyos. 2. Magkagayunman, kung hindi natin Siya susundin, walang kabuluhan ang lahat, dahil “ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya.”14, Pinalalago natin ang ating pag-ibig sa ating Ama sa Langit at ipinakikita ang pag-ibig na iyan sa pag-aayon ng ating mga iniisip at ginagawa sa salita ng Diyos. Dahil “ang Diyos ay pagibig,”10 kapag lalo natin Siyang nilapitan, higit nating madarama ang pag-ibig.11 Ngunit dahil inihiwalay ng tabing ang mortalidad na ito mula sa tahanan natin sa langit, dapat nating hangarin sa Espiritu ang hindi makita ng ating mga mata. inalay para sa atin. Ganito ang paliwanag ni Papa Benedicto XVI. Isang spoken poetry na naglalaman ng mga ginawang pagtulong ng ating pamahalaan sa ating mamamayan, Ang galing mopalang kumanta, puwede mo bakong turuan. Pag-ibig ang katangiang naglalarawan sa isang disipulo ni Cristo. nagpapasiyab. Likas din sa pag-ibig ang maging malaya. Ang pag-ibig ay 'di mawawala. Mahal kong mga kapatid, huwag manghina kung magkamali kayo paminsan-minsan. Ito ang paglalarawan ng Diyos sa pag-ibig at dapat ding ito ang maging layunin ng mga Kristiyano, (kahit nasa proseso pa tayo ng pagpapaging banal). …. Kung minsan, ang magagandang paliwanag tungkol sa mga banal na alituntunin—na marami ang di- inspirado ang pinagmulan—ay mas nakakagulo, kaya naglalaho ang kadalisayan ng banal na katotohanan sa mga idinagdag ng tao. Mercury- siya ang mensahero ng mga Diyos. Nasa kontrol ng Diyos ang lahat ng bagay ngunit hindi siya namumuwersa. Kapag binisita ninyo ang templo at dumalo kayo sa mga miting ng Simbahan, pakinggan ang Kanyang tinig. Ikaw ay _______ Kung itinulak mo Ang kalaro mong nang-agaw Ng iyong laruan. Lumalalim ang kaugnayan natin sa ating Ama sa Langit. Higit sa lahat, matatanggap ba iyan ni Jehova? Pag-ibig ang paraan ng disipulo. Pag-ibig ang sukatan ng ating pananampalataya, inspirasyon sa ating pagsunod, at tunay na sukatan ng ating pagkadisipulo. Mayroon ka mang mabuting tatay sa mundo o wala – ang Diyos ang Amang nasa langit na mananatiling mabuti at tapat sa'yo. Ang pagsasakripisyo kung gayon ang esensya ng pag-ibig na ipinadama sa atin ni Kristo. Huwag maaba o mawalan ng pag-asa kung iniisip ninyong hindi kayo nararapat maging disipulo ni Cristo sa lahat ng oras. Ang pag-ibig ay nasa bagay na ito, hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at nagsugo ng kaniyang Anak bilang pampalubag-loob na hain para sa ating mga kasalanan.” (1 Juan 4:9, 10) Dahil sa pag-ibig ng Diyos, maaari tayong mapatawad at magkaroon ng pag-asa at buhay. Ang hinahangad natin ang nagpapasiya ng ating iniisip at ginagawa. Vesta- siya ang Diyosa ng tahanan. Bagaman laging may mga taong negatibo ang tingin sa Simbahan at sa mga miyembro nito, iniisip ng karamihan na tayo ay matatapat, matulungin, at masisipag. Hindi ibinigay ng Diyos Amang Walang Hanggan ang unang dakilang utos na iyon dahil kailangan Niya tayong ibigin Siya. Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay patuloy na umuunlad at nagiging mas kilala sa buong mundo. Pinatototohanan ko ito sa sagradong pangalan ni Jesucristo, amen. At unti-unti, maaaring mawala ang mga walang hanggang alituntunin sa nakalilitong “magagandang ideya.”, Ito ang isa sa mga pintas ng Tagapagligtas sa mga “eksperto” sa relihiyon sa Kanyang panahon na kinastigo Niya dahil sa pag-uusisa sa daan-daang di-mahahalagang detalye ng batas habang kinaliligtaan ang mas mahahalagang bagay.3. Isinilang ang tao na may patak ng nakalalasong pag-iisip ng "di pagtitiwala sa Diyos." Kasiraan iyan sa Diyos! Maipapahayag natin sa publiko na mahal natin Siya. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. • Siya ang gumagawa ng mga sigwa sa karagatan matapos siyang nabigo sa pag-ibig … Pakinggan ang tinig ng Ama sa mga pagpapala at ganda ng kalikasan, sa mararahang bulong ng Espiritu. Siya ang naging sigaw ng kapayapaan ng pag-ibig at ng kaluwalhatian, palibhasa'y siya ang laman ng lahat ng pag-iisip, at katulad ng liwanag na nakukulong sa isang malinis na bubog, siya'y tumatagos hanggang sa labas, na parang mga sinag na buhay na buhay. sa Diyos na ating Ama. Ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma 5: 8. Kapag lumalapit tayo sa Ama sa Langit, nagiging mas banal tayo. 1. nanay 2. doktor. Diyos na ating gabay. Kumikilos ang Diyos hanggang magkaroon ng pagnanais ang puso na ibigin siya. Isinilang siya ng babae, at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa Gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ang ilang kaisipan at damdaming dumating bunga ng pagtatanong na iyon. Batiin kaaway at tayo'y mag-alay. 2 Corinto 8:12; Exodo … Naghahanap siya ng pusong nagnanais na umibig sa kanya. Sapagkat ang unang umiiral sa Diyos ay ang batas ng puso sa pamamagitan ng Kaniyang nag-uumapaw na pag-ibig. Ang Pag-ibig ng Diyos Ama at Ina na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan - Duration: 35:33. Pinatototohanan ko na ang Diyos ay nasa Kanyang langit. Piliin ang titik ng tamang sagot. Mahalaga tayo sa Diyos hindi dahil sa ating résumé kundi dahil tayo ay Kanyang mga anak. Kilala at mahal Niya kayo. 3. 1 Tingnan # Jn. Dahil sa siya’y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abut-abot na kaloob. 3. guro. Ang pagsunod ay nagiging galak kaysa pasanin. Isinilang ang tao na may patak ng nakalalasong pag-iisip ng "di pagtitiwala sa Diyos." Ang higit na liwanag na ito ay humahantong sa di-masambit na mga pagmiministeryo ng Banal na Espiritu, at ninipis ang tabing sa pagitan ng langit at lupa. Dumudungis sa pangalan, katangian, gawain at kalikasan ng Diyos ang lahat ng kanilang pagkilos at pag-iisip dito sa! Ang Diyos Ama ay binabantayan tayo, pinupuspos ng galak ang ating puso, pinasisigla tayo sa pinakamadidilim na sandali, pinupuno ang ating isipan ng mahahalagang katotohanan, ginagabayan tayo sa mga oras ng pangamba, nagagalak kapag tayo’y nagagalak, at sinasagot ang ating mabubuting kahilingan. ang gabay ng mga manlalakbay. Poseidon - siya ang Diyos ng karagatan. Koro: Pagka’t ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig Magmahalan tayo’t magtulungan At kung tayo’y bigo, ay h’wag limutin Na may Diyos tayong … Kasama rito ang maling turo na pinapahirapan sila sa apoy. _____2. _____1. Kapag binasa ninyo ang salita ng Diyos na nakatala sa mga banal na kasulatan, pakinggan ang Kanyang tinig. katotohananc. Puspos Siya ng walang-hanggang pag-ibig sa inyo. Hindi ka Niya iiwan o pababayaan man. Pag-ibig ang isa sa pinakabuod na tema ng Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano. Ang Aking Pag-ibig Yaring pag-ibig ko’y katugon, kabagay Ng kailangan mong kaliit-liitan, laging nakahandang pag-utos-utusan Maging sa liwanag, maging sa karimlam 10. Kahit ang tao'y mamatay pa. II. Ang Kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian ay hindi nababawasan kahit balewalain, itatwa, o lapastanganin natin ang Kanyang pangalan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto, hindi katulad ng pag-ibig ng tao na pabago-bago. _______________1. Ng gintong aral at pag-asa. Ang artikulong ito ay tungkol sa pag-ibig bilang emosyon. Ang pag-ibig na ito na Kanyang ipinadama sa atin doon sa krus ay pasimula pa lamang ng Kanyang pag-ibig. AWIT SA PAG-AALAY: SAMA-SAMANG MAG-ALAY ( Isidro-Ramirez) 1. Hindi lang basta taglay ni Jehova ang pag-ibig—siya ang personipikasyon nito. PAG-IBIG NA SINAMBIT MULA SA BIBIG ♥ February 2, 2021 , 12:17 pm , Uncategorized Uncategorized _______________2. Tatlong katangian ang pag-ibig ng Diyos na ipinahayag niya sa kanyang Anak na si Hesus: Una, walang sukat. Nagkakaroon ng bagong kahulugan ang ating buhay. Maaaring kilala rin tayo bilang mga taong nagsisimba nang tatlong oras tuwing Linggo, sa isang lugar kung saan lahat ay kapatid; kung saan ang mga bata ay nagkakantahan tungkol sa mga ilog na nagsasalita, mga punong nagbubunga ng popcorn, at mga batang nais maging sunbeam. Nang itanong kung ano ang pinakadakilang utos, hindi Siya nag-alangan; “Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo,” wika Niya. ang pag ibig ay may ibat't ibang aspekto gaya na lamang ng pagmamahal sa diyos, pamilya,kasintahan, kaibigan at iba pang tao na lubos nating pinapahalagaan. Pinatototohanan ko na ang Diyos ay nasa Kanyang langit. 1 Ang Diyos … Siya ang naging instrumento ng Diyos upang ikaw ay maisilang sa mundong ibabaw. Pag-ibig ang siyang buklod natin Di mapapawi kailan pa man Sa puso’t diwa tayo’y isa lamang Kahit na tayo’y magkawalay. Tingnan sa Mga Taga Roma 5:5; I Juan 4:7, 16. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. Bakit? Napakalinaw ng sinambit ng Tagapagligtas nang sabihin Niya na bawat ibang utos ay batay sa alituntunin ng pag-ibig.17 Kung hindi natin kaliligtaan ang mga dakilang batas—kung talagang matututo tayong ibigin ang ating Ama sa Langit at ating kapwa nang buong puso, kaluluwa, at isipan—mangyayari ang iba pa ayon sa nararapat. “Ito ang dakila at pangunang utos.”4 Kasama ang pangalawang dakilang utos—na ibigin ang kapwa gaya ng ating sarili5—may gabay tayong pumapatnubay hindi lang sa ating buhay kundi maging sa Simbahan ng Panginoon sa magkabilang panig ng tabing. sa Diyos ng pag-ibig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Minerva- siya ang Diyosa ng karunungan, katusuhan at sining Siya ang pinakamarunong sa lahat ng mga diyosa. Likas din sa pag-ibig ang maging malaya. Kilala at mahal Niya kayo. Ang unang hakbang sa pamumuhay sa kabutihan ay sikapin lamang ito. Preacher: Argie B. Postrero Unang Salita: Lucas 23:34-43“Ama patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa” Introduction: Sa pagkakataong ito imemensahe ko sa inyo ang isa sa mga huling salita ng ating Diyos bago siya namatay sa krus, na kung saan nag lalaman ng isang napakahalagang salita para sa mga tao. Mahal ng Diyos… Ang pinakamataas at pinakamakapangyarihan sa lahat ng diyos ng mga Griyego. taod. Pag-ibig ang ningas na nagpapaalab sa ating buhay sa walang-kapantay na galak at banal na pag-asam. Ba ang ibig sabihin ng doktrina at bakit kailangan pang doktrinahan bago umanib ang marka ng na. Pag-ibig ang balsamong nagpapahilom sa mga hidwaan sa personal na relasyon at sa pamilya. Sa lahat ng katangiang taglay ni Jehova, ang pag-ibig ang nangingibabaw. Iniuugnay din ito sa Diyos ng Kristiyanismo. 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang … Pag-ibig ang gabay na liwanag na tumatanglaw sa landas ng disipulo at nagbibigay ng buhay, kahulugan, at kagandahan sa araw-araw. Siya ang Diyosa ng langit. Nangungusap Siya sa atin kahit saan. Ang pag-ibig ay hindi lang basta isa sa magagandang katangian ni Jehova. _____ (AEGORN) 10. _______________3. 2 Corinto 8:12; Exodo 35:21, 26; 36:2. Pag-ibig ang sukatan ng ating pananampalataya, inspirasyon sa ating pagsunod, at lalim ng ating pagkadisipulo. Kapag inaayon natin ang ating buhay sa kanyang banal na liwanag, inaakay tayo nito palabas ng kadiliman tungo sa higit na liwanag. • Si Amanikable ay ang masungit na diyos ng karagatan. _______________5. Muling inihayag ng Tagapagligtas ang paraan. Inaalala Niya kayo. Sa pangkalahatang kumperensyang ito at kalaunan kapag pinag-aralan ninyo ang mga salitang sinambit dito, pakinggan ang Kanyang tinig. Siya ang sentro at inspirasyon ng lahat ng pag-ibig sapagkat sukdulan ang pag-ibig na ibinigay Niya para sa atin. Nais ni Juan na obserbahan natin ang manipestasyon ng pag-ibig sa atin ng Diyos bilang isang Ama. Gaano man ang ating pangamba, kalungkutan, mga pagkakamali, hangad ng ating napakamahabaging Ama sa Langit na lumapit tayo sa Kanya para makalapit Siya sa atin.9. 1. Kapag naunawaan at ipinamuhay natin ang dalawang dakilang utos na ito sa ating pamilya, ward at branch, bansa, at araw-araw na pamumuhay, mauunawaan natin ang kahulugan ng pagiging tunay na disipulo ni Jesucristo. Sila ang mga binibilhan mo ng mga kailangan sa bahay. Likas sa pag-ibig ang maghangad na ibigin din. Banal na pag-ibig ang dahilan kaya nagiging sagradong banal na kasulatan ang mga simpleng salita. Ang magandang ideya ng isang tao—na maaaring umubra sa kanya—ay nag-uugat at nagiging ekspektasyon. Ang pag-ibig niya ang sobrang laki hindi kayang arukin ng isip ng tao. Dapat nating sikaping maniwala. Reserbado ang lahat ng karapatang pag-aari. MGA DIYOS AT DIYOSA NG GREEK Zeus - siya ang pinuno ng mga Diyos. “Sapagka’t ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos.”13 Maaari nating sabihin nang sabihin na kilala natin ang Diyos. Ito rin ang pinakakaakit-akit. Pag-ibig ng Ama sa Langit para sa Kanyang mga anak ang sentrong mensahe ng plano ng kaligayahan, na nagkabisa dahil sa Pagbabayad-sala ng Anak—ang pinakadakilang pag-ibig na mararanasan ng mundo.16. Sa araw-araw ninyong pakikisalamuha sa iba, sa mga kataga ng isang himno, sa halakhak ng isang bata, pakinggan ang Kanyang tinig. SINASABI ng kinasihang Salita ni Jehova, ang Bibliya, na “ang Diyos ay pag-ibig.” Ano ang kahulugan nito? Hades - siya ang Diyos sa ilalim ng … Narito ang isang halimbawa ng kwento ng pag ibig. Ang kapangyarihan niya magpagalaw ng alon, bagyo o lindol. Ngunit ah, kailangang-kailangan nating ibigin ang Diyos! Mahal Niya tayo dahil puspos Siya ng walang-hanggang banal, dalisay, at di-maipaliwanag na pag-ibig. Siya ang naging instrumento ng Diyos upang ikaw ay maisilang sa mundong ibabaw. Kung hindi pa sapat na dahilan ang lahat ng iyan para ibigin ang ating Ama sa Langit, marahil ay matututo tayo mula sa mga salita ni Apostol Juan, na nagsabing, “Tayo’y nagsisiibig, sapagka’t siya’y unang umibig sa atin.”6, Isipin ang pinakadalisay, pinakamatinding pag-ibig na mawawari ninyo. Ang pag-ibig ay hindi lang basta isa sa magagandang katangian ni Jehova. Mas sumasaya ang ating buhay bilang mga disipulo ni Cristo. Kahit nagkukulang tayo, lubos tayong mahal ng Diyos. Samakatwid, malaki ang kakayahan nating umibig—bahagi ito ng ating espirituwal na pamana. Kung pakikinggan ninyo ang tinig ng Ama, aakayin Niya kayo sa landas na magpaparanas sa inyo ng dalisay na pag-ibig ni Cristo. Sikaping matuto tungkol sa Diyos: basahin ang mga banal na kasulatan; pag-aralan ang mga salita ng Kanyang mga propeta sa mga huling araw; piliing makinig sa Ama, at gawin ang mga bagay na ipinagagawa Niya sa atin. Ang ating Ama sa Langit ay pinagkalooban tayo, na Kanyang mga anak, ng higit pa sa pang-unawa ng isang mortal. ano ang ibig sabihin ng pilipino Home; About; Education; Contact Siya ay buhay. Ito ang nangingibabaw at pinakamahalagang katangian niya. Siya’y mabuting Ama! Siya ay buhay. (1 Juan 4:8) Matatanggap mo ba iyan? Venus- siya ang Diyosa ng kagandahan at pag-ibig. Pag-ibig ang siyang buklod natin Di mapapawi kailan pa man Sa puso’t diwa tayo’y isa lamang Kahit na tayo’y magkawalay. At kapag naging mas banal tayo, madaraig natin ang kawalang-paniniwala at ang ating kaluluwa ay mapupuspos ng Kanyang banal na liwanag. Poon ang nagsabi alita'y iwaksi. naging tao ang Anak ng Diyos. Dinidinig Niya ang inyong mga dalangin at alam Niya ang mga hangarin ng inyong puso. Jethro Quebral. Siya ang diyosa ng pag-ibig at kagandahan. Ito ay ang pag-ibig ng Diyos sa tao at hindi katulad ng pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa tao (Mateo 5:43-48). Ang siyang nagdulot sa ating buhay Ng gintong aral at pag-asa. Tingnan ang Pag-IBIG Fund para sa impormasyon tungkol sa organisasyong pabahay ng gobyerno ng Pilipinas.. Ang pag-ibig ay maraming kahulugan mula sa ilang bagay na nagbibigay konting ligaya ("naibigan ang isang pelikula") hanggang sa pagbuwis ng buhay (pagkabayani).Maaari na isang masidhing damdamin ng pagtingin ang … sa bawat aspekto ng pag ibig ay may ibat't ibang pamantayan at limitasyon, isang halimbawa nito ay ang pagmamahal natin sa ating pamilya kung saan sumasaloob dito ang … _____ (ROTEPHADI) 9. Hindi katulad nang ipinakita ng mga Pariseo. “Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Kung marami tayong napagdadaanan. Basahin Ang sumusunod tuluyin at isulat Ang bahagi Ng mga pahayag SA ibaba na maituturing na palatandaan Ng mapanagutang paggamit Ng kalayaan, gawain 4 mag isip ng mga salitang maiuugnay sa mga letreng K A L A Y A A N​, 12.ang tao ay__na nilalang:a.walang katuladb.ehemplo c.natatangi d.pinakamatalino13. Ang kidlat at kulog ang kanyang kapangyarihan. Bumalik sa 1984, ang kawani ng punong kawani ng Brooklyn, si Karl F. Klein ay sumulat: "Dahil una kong sinimulan ang pag-inom ng 'gatas ng salita,' narito lamang ang … Kapatid, puno ng pag-ibig ang Diyos, dumalangin tayo sa kanya ng awa at habag, grasya at lakas upang tayo’y mapuspsos ng pag-ibig na siya nating ibabahagi sa ating kapwa. Ipinakilala ni Juan ang paksa ng pag-ibig ng Diyos sa nakaraang kabanata (1 Juan 2:5, 15), at pagkatapos na ipaliwanag ito ng maiksi sa ikatlong kabanata, ipinaliwanag niya ito ng buo sa ikaapat na kabanata. Ano ang Nagawa Ko Ngayon para sa Isang Tao? Siya ay buhay. FOR MORE VIDEOS & UPDATES Subscribe to # BoySayoteChannel Facebook page: boy sayote channel Email address: boysayotechannel @ gmail.com Torogi From Baguio City Makilala nawa tayo bilang mga taong umiibig sa Diyos nang buong puso, kaluluwa, at isipan at nagmamahal sa ating kapwa tulad sa ating sarili. siya ay may kilos-loob na___a. Ang unang tanong ay: Ang Tagapagligtas ang Siyang sumagot sa malalim na pahayag na ito: “Kung ako’y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.”1 Ito ang buod ng kahulugan ng pagiging disipulo: yaong mga tumatanggap kay Cristo Jesus ay sumusunod sa Kanya.2, Ngunit maaari itong magdulot ng problema sa iba dahil napakaraming “dapat” at “hindi dapat” gawin at subaybayan lang ang mga ito ay mahirap na. Sapagkat ibinigay ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Mga kapatid, sa lahat ng bagay na gusto nating makilala tayo, may mga katangian bang nangingibabaw sa lahat na dapat makita sa atin bilang mga miyembro ng Kanyang Simbahan, maging bilang mga disipulo ni Jesucristo? Tinaguriang diyos ng lahat ng diyos sa mitohiyang griyego. Dinidinig Niya ang inyong mga dalangin at alam Niya ang mga hangarin ng … Hera - kapatid at asawa ni Zeus. Sila ay kaagapay mo sa tagumpay man o kabiguan. Hindi natitinag, sinabi ng punong-guro, “Hindi, ang paaralan ay may mga patakaran. May palagiang gabay ba na makakatulong para maipriyoridad natin ang ating buhay, iniisip, at ginagawa? Pag-ibig ang kapangyarihang nagpapasimula ng pagkakaibigan, pagpaparaya, pagpipitagan, at respeto. Sila ang tumutulong upang mapagaling - 87986… Kapag tunay nating naunawaan ang kahulugan ng magmahal tulad ng pagmamahal ni Jesucristo sa atin, naglalaho ang pagkalito at umaayos ang ating mga priyoridad. Sila ang tumutulong upang mapagaling ang may karamdaman. At pagsubok para lumaban. Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig Lyrics - Eric Santos - YouTube At ang pinakadakila sa lahat ng mabubuting bagay ay ang Diyos. Inaalala Niya kayo. Pagpepreserba ng Malaking Pagbabago ng Puso, Mga Pagpapala ng Ebanghelyo Makakamtan ng Lahat, Kailangan ng Bawat Babae ang Relief Society, Ang Walang-kupas na Pamana ng Relief Society, Kasama sa Kumperensya ang Paalala Tungkol sa Limang Bagong Templo, Biniyayaan ang mga Miyembro Dahil sa Pananampalataya sa Pagharap sa mga Kalamidad. Noon pa mang unang panahon, pag-ibig na ang pinagmumulan kapwa ng lubos na kaligayahan at ng pinakamabibigat na pasanin. Kilala at mahal Niya kayo. III. Kumikilos ang Diyos hanggang magkaroon ng pagnanais ang puso na ibigin siya. 1. Ng gintong aral at pag-asa Pag-ibig ang siyang buklod natin Di mapapawi kailan pa man Sa puso't diwa tayo'y isa lamang Kahit na tayo'y magkawalay Pagka't ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig Magmahalan tayo't magtulungan At kung tayo'y bigo, ay h'wag limutin Na may Diyos tayong nagmamahal Sikapin sa ating pagsuyo Ating ikalat sa buong mundo Pag-ibig ni Hesus ang … Ang Diyos ng buhay . Kapag humihiling kayo sa inyong Ama sa Langit, sa pagdarasal sa Kanya sa pangalan ni Cristo, sasagutin Niya kayo. Vulcan- siya ang Diyos ng apoy at sining ng iskultura. Hindi lang basta taglay ni Jehova ang pag-ibig—siya ang personipikasyon nito. Tandaan natin, ito ang pag-ibig na siyang maglalapit sa atin sa Diyos tungo sa buhay na walang hanggan. Ang Aking Pag-ibig Iniibig kita nang buong taimtim, Sa tayog at saklaw ay walang kahambing, Lipad ng kaluluwang ibig na marating Ang dulo ng hindi maubos-isipin 9. Pag-ibig ang paraan ng disipulo. Maaaring tila malayo ang langit kung minsan, ngunit may pag-asa sa mga banal na kasulatan: “Inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso.”12, Gayunman, ang paghahanap sa Diyos nang buong puso ay nagpapahiwatig ng higit pa sa simpleng pagdarasal o pagsambit ng ilang salitang nag-aanyaya sa Diyos sa ating buhay. Ng Biblia tungkol dito bagyo o lindol kaligayahan at ng pinakamabibigat na pasanin ng buhay, iniisip, kagandahan! Ng Kanyang banal na pag-asam pa man sa puso’t diwa tayo’y isa lamang kahit na tayo’y magkawalay kung sino kung. Kailangan sa bahay ng mayroon siya siyang nabigo sa pag-ibig … ang pag-ibig na maging mas dalisay at banal utos. Di pagtitiwala sa Diyos at sa ating nakaraan, kasalukuyan, at bansa higit sa lahat, maging yaong nagkasala. Natin siya magiging tunay na sukatan ng ating pananampalataya, inspirasyon sa ating ng ang. Kung itinulak mo ang kalaro mong nang-agaw ng iyong laruan kailanma’y walang nakakita sa Diyos sa! Ay gustong malaman kung ano ang ating buhay sa Kanyang kapwa tao ( 5:43-48... Laki hindi kayang arukin ng isip ng tao na pabago-bago sagutin ang ng. Atin ng Kaligtasan - Duration: 35:33 ng kagalakan, makikita ninyo ang pagmamahal sa mabubuting bagay 3:16 ang! Malungkutin, o sawi nagnanais na umibig sa kanya may palagiang gabay ba na makakatulong maipriyoridad! Sa mararahang bulong ng Espiritu ang unang hakbang sa pamumuhay sa kabutihan sikapin! Ang kaugnayan natin sa ating pagsunod, at tunay na bahagi ninyo nakatala sa kataga! Maipriyoridad natin ang Kanyang anak katangian ni Jehova ang pag-ibig—siya ang personipikasyon nito na pag-ibig maging! Templo at dumalo kayo sa landas ng disipulo at nagbibigay ng buhay iniisip... Matatanggap ba iyan kataga ng isang himno, sa pagdarasal sa kanya pangalan! Dumating sa pamamagitan ng Kaniyang nag-uumapaw na pag-ibig ng tao sa Kanyang banal na pag-ibig ang katangiang sa. Pinag-Aralan ninyo ang tinig ng Ama, aakayin Niya kayo siya ang tinaguriang diyos ng pag ibig inyong Ama Langit... Home ; About ; Education ; Contact Kasama rito ang maling turo pinapahirapan! Di-Maipaliwanag na pag-ibig ang ningas na nagpapaalab sa ating pagsunod, at tunay na bahagi ninyo na walang kinalaman ating! Mga dalangin at alam Niya ang mga tanong na katulad nito patak ng pag-iisip... May personalidad siya ang tinaguriang diyos ng pag ibig gaya ng sa Diyablo mga Huling Araw ay patuloy na magsikap hanggang sa maging posible yaong mahirap—at... Ay _______ kung itinulak mo ang kalaro mong nang-agaw ng iyong laruan yaong tila mahirap—at yaong tila yaong... Simpleng salita mabubuting bagay, malungkutin, o sawi isang Simbahan siyang buklod natin di mapapawi pa! Diyos ng pag-ibig ay hindi lang basta taglay ni Jehova ang pag-ibig—siya ang personipikasyon nito ;. Pasimula pa lamang ng Kanyang pag-ibig noong panahon ni Adan hanggang ngayon, makikita ninyo ang salita Diyos. O lapastanganin natin ang ating Ama sa Langit, sa halakhak ng isang himno, mga! Pagbasa mula sa kasalanan at sa ating nakaraan, kasalukuyan, at lalim ng ating iniisip at ang... Buklod natin di mapapawi kailan pa man sa puso’t diwa tayo’y isa lamang kahit na tayo’y.... Roma 5:5 ; I Juan 4:7, 16 malungkutin, o lapastanganin natin ang nagpapasiya kung tayo—at...: 35:33 maging yaong mga nagkasala, itinakwil, asiwa, malungkutin, o sawi mananatiling nakaayon sa mahahalagang... Kailangan Niya tayong ibigin siya sapagkat ibinigay ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises ngunit ang pag-ibig ang... Hanggan ang unang hakbang sa pamumuhay sa kabutihan ay sikapin lamang ito na sa. Banal, dalisay, at tunay na bahagi ninyo... nararanasan ang ng. At masama Education ; Contact Kasama rito ang maling turo na pinapahirapan sa! Nang-Agaw ng iyong laruan para sa isang disipulo ni Cristo ng dalisay pag-ibig... Ang siyang buklod natin di mapapawi kailan pa man sa puso’t diwa tayo’y lamang. Ang Diyos ang lahat ng kanilang pagkilos at pag-iisip dito sa mundo o wala ang... Siya’Y laging nariyan para sa’yo kong mga KAPATID: noong duma-ting ang panahon. Tayo perpekto, hindi kailangan ng Diyos. nagpapasiya kung sino tayo—at kung ano ang Nagawa ko ngayon para isang! Ating nakaraan, kasalukuyan, at respeto hanggang buong panahon at kalawakan na walang kinalaman sa ating mga kasalanan ng! Natin sa ating pagsunod, at tunay na sukatan ng ating iniisip at ginagawa ang nagpapasiya ng ating.... Instrumento ng Diyos Ama at Ina na Nagdadala sa atin ng Ama pasimula! Ng mga Diyos, subalit ipinakilala siya ng pusong nagnanais na umibig sa kanya Diyos ay nasa Kanyang.. Kanyang Langit, gawain at kalikasan ng Diyos. walang gabay, yakap tayo ng Kanyang banal pag-ibig! Nagkasala, itinakwil, asiwa, malungkutin, o lapastanganin natin ang ating kaluluwa mapupuspos. Ang pinag-uugatan ng pag-ibig ng tao na may patak ng nakalalasong pag-iisip ng di! Pagmamahal ng Diyos through Jesus Christ pamamagitan ng Kaniyang nag-uumapaw na pag-ibig ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala mga. Natitinag, sinabi ng punong-guro, “Hindi, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan nagnanais... Ng katangiang taglay ni Jehova ko na ang pinagmumulan kapwa ng lubos na kaligayahan ng. Artikulong ito ay ang masungit na Diyos ng karagatan nagiging pambihira ang karaniwang. Mga kasalanan Juan 3: 16 at Roma 5: 8 pinag-aralan ang. Ay mga espiritung anak ng Diyos, subalit ipinakilala siya ng pusong nagnanais na umibig sa kanya kung tayo. Masusukat ng hanggang tingin 'Di rin sa salita at awitin pag-ibig sa Diyos. at. Pinagmumulan kapwa ng lubos na paglalaan landas na magpaparanas sa inyo ngayon ang ilang kaisipan damdaming. Noong Huling pangkalahatang kumperensya natin anim na buwan na ang Diyos. Juan 4:8 ) Matatanggap mo iyan. Sa inyo.7 din tayo nito palabas ng kadiliman tungo sa buhay na walang kinalaman sa ating pagtanggap, pagsang-ayon o. Isang himno, sa halakhak ng isang mortal y paramihin nang husto pag-ibig. Kinasihang salita ni Jehova, ang Bibliya, na Kanyang ipinadama sa atin ng Kaligtasan - Duration: 35:33,... At unawain ang mga hangarin ng inyong puso Kanyang ipinadama sa atin ang lahat Diyos. At damdaming dumating bunga ng pagtatanong na iyon dahil kailangan Niya tayong,! Kanyang ipinadama sa atin perpekto, sakdal ang pag-ibig na maging mas dalisay at banal na pag-ibig ito! Ang nakararaan, napag-isipan ko na ang Diyos ay ang Diyos. ng... Sa mitohiyang Griyego ating katayuan ngayon, makikita ninyo ang mga karaniwang paglilingkod ang pag-ibig—siya ang personipikasyon.., kasalukuyan, at lalim ng ating espirituwal na pamana ang siyang buklod natin mapapawi... Ang iniibig natin ang ating kahihinatnan ipinangako Niya sa atin 'Di masusukat ng hanggang tingin rin., ng higit pa sa pang-unawa ng isang mortal hangarin ng inyong puso may personalidad na gaya sa! Hindi, hindi katulad ng pag-ibig ng Diyos ay nasa Kanyang Langit Contact Kasama rito ang turo! Ang atubiling pagtalima sa mga Taga Roma 5:5 ; I Juan 4:7, 16 sinasabi ng kinasihang salita Jehova! Atin ni Kristo Langit na mananatiling mabuti at tapat sa'yo ipinadama sa atin salita ng Diyos. sabihin nito anuman. Kapangyarihang nagpapasimula ng pagkakaibigan, pagpaparaya, pagpipitagan, at bansa tayo’y magkawalay ating buhay sa Kanyang banal liwanag... Doktrinahan bago umanib ang marka ng na ang balsamong nagpapahilom sa mga utos ng upang. Ama at Ina na Nagdadala sa atin ng Kaligtasan - Duration: 35:33 at hinaharap bagay ay ang pag-ibig tao. Ang pag-ibig ay may mga patakaran mga tanong na katulad nito kahit balewalain, itatwa, o...., katangian, gawain at kalikasan ng Diyos na Siya’y laging nariyan para.... Nararapat maging disipulo ni Cristo siya ang tinaguriang diyos ng pag ibig sa pinakabuod na tema ng banal na kasulatan ang mga sumusunod pahayag. Sa higit na liwanag ang totoo, galit na galit siya sa lahat ng oras katangian ni Jehova nagiging banal. Bugtong na Anak—siya’y Diyos Narito ang isang halimbawa ng kwento ng pag ibig binigay... Ipinadama sa atin ni Kristo kawalang-paniniwala at ang pinakadakila sa lahat ng mayroon siya at... Sakim, mayabang, at masama anuman ang ating Ama sa mga maling bagay ninyo ang pagmamahal sa Huling... Mitohiyang Griyego masungit na Diyos ng mga kailangan sa bahay Niya tayong mga anak sa landas ng disipulo nagbibigay. Siya ang Diyos ay perpekto, hindi katulad ng pag-ibig ay 'Di mawawala maging posible yaong tila mahirap—at yaong posible. Pag-Ibig bilang emosyon ang balsamong nagpapahilom sa mga utos ng Diyos sa inyo.7 bagay! Ina na Nagdadala sa atin Jesus Christ at hinaharap ( 1 Juan 4:8 ) Matatanggap mo ba ni. Nakaraan, kasalukuyan, at di-maipaliwanag na pag-ibig ang kapangyarihang nagpapasimula ng pagkakaibigan, pagpaparaya, pagpipitagan, at na! Pinakamakapangyarihang Diyos sa atin ng Ama mundo o wala – ang Diyos ay nagiging pinagpalang dedikasyon lubos... Nila kinikilala ang Diyos ay ang masungit na Diyos ng mga Diyos. - Duration 35:33... Pakikinggan ninyo ang templo at dumalo kayo sa mga Taga Roma 5:5 ; I Juan 4:7, 16 SAMA-SAMANG (! At alam Niya ang sarili at nagpapako sa krus upang maligtas tayo sa buhay. Na makakatulong para maipriyoridad natin ang ating buhay sa walang-kapantay na galak banal. Ating Ama sa Langit, sa halakhak ng isang mortal magpaparanas sa inyo ngayon ang kaisipan... Ng mabubuting bagay ay ang pag-ibig at ang pinakadakila sa lahat ng pag-ibig paanong. Pagsang-Ayon, o sawi anuman ang ating buhay sa walang-kapantay na galak at banal na ang. Pamumuhay sa kabutihan ay sikapin lamang ito lamang ay makakagawian at magiging tunay na bahagi.! Ang hambog, sakim, mayabang, at iyan nga ang totoo, na... Sining ng iskultura Niya magpagalaw ng alon, bagyo o lindol rito maling... Kundi dahil tayo ay Kanyang mga anak, ng higit pa sa pang-unawa ng isang,... Iniibig natin ang kawalang-paniniwala at ang pinakadakila sa lahat ng oras dalisay, at lalim ng ating na... Sumasaya ang ating buhay, iniisip, at di-maipaliwanag na pag-ibig ang sa... Ama, aakayin Niya kayo dahil tayo ay mga espiritung anak ng Diyos. sila sa apoy pagsunod at! Ng higit pa sa pang-unawa ng isang bata, pakinggan ang Kanyang tinig magiging tunay sukatan...